บุคลากร

นางสุพร สามัตถิยะ
ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1

Tel. -
E-mail : -

-
นายสุพิษ ศิริบุตร
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1

Tel. -
E-mail : -

-
นางจันทราพร มูลลิสาร
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

Tel. 086-865-8586

นายอนันต์ มีชัย
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

Tel. 086-865-8586
Email : anan.mi@esdc.go.th

นายปราโมทย์ ดวงมุลตรี
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ

Tel. 083-382-4211

นางสิริลักษณ์ ฝูงใหญ่
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ

Tel. 089-948-3171
Email : siriluck@esdc.go.th

นางสาวศิริวรรณ์ คุณาพันธ์
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ

Tel. 093-472-2020

นายณภัทร เบ้านาค
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ

Tel. 093-062-5387

นางสุทธินันท์ บุญศักดิ์
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ

Tel. 092-527-4789

นางปฏิญญา จันเจือ
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ

Tel. 061-091-4968

นางสาวพชรภัทร เมฆมนต์
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ

Tel. 088-632-6263

นางสาวกฤษฎาภรณ์ ทิพใส
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ

Tel. 080-175-5699

นายภูริช รอดวินิจ
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ

Tel. 095-612-2985
Email : -

นางกัญจนพร การัตน์
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ

Tel. 083-924-2478
Email : -

นางสาววิภาวี ดวงมุลตรี
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ

Tel. 095-292-2364

นายอุทิศ สายรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ

Tel. 095-645-2644
Email : utit@esdc.go.th

นางสาวจิราภรณ์ กุลวงศ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

Tel. 065-090-9056