ผลงานรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย (ด้านครูผู้สอน) ประจำปี ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านคุ้ม

โดย : ศน.กฤษฎาภรณ์&n

Read more

ผลงานรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย (ด้านผู้บริหาร) ประจำปี ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านจานทุ่ง

โดย : ศน.กฤษฎาภรณ์&n

Read more

ผลงานกิจกรรมของครูปฐมวัยที่โดดเด่น สะท้อนการประยุกต์เข้ากับบริบทท้องถิ่นและสังคมผ่านการคัดเลือกระดับปฐมวัยนำเสนอผลงานในงานสัมมนาวิชาการ

ผลงานกิจกรรมของครูปฐ

Read more