การนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

การนิเทศการศึกษาจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้นั้นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี มีคุณประสิทธิภาพ เป็นการกาหนดทิศทางในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่หรือที่ได้รับจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และคุ้มค่า ตลอดจนใช้การตัดสินใจอย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติการได้สาเร็จตามแผนที่กาหนดไว้ มีกระบวนการวางแผนการจัดองค์กร การนาและการควบคุมบุคคลและทรัพยากรทาง การบริหารดาเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (โฮลท์, Holt, 1993 : 3) สอดคล้องกับ บาร์โทล และ มาร์ทีน (Bartol and Martin. 1991 : 6) กล่าวว่า การบริหารเป็นกระบวนการที่ทาให้เป้าหมายขององค์กร ประสบผลสาเร็จโดยการวางแผน การจัดการองค์การ การใช้ภาวะผู้นา และการควบคุม การนิเทศการศึกษาต้องอาศัยศาสตร์การบริหารสถานศึกษา ผสมผสานกันเพื่อพัฒนากระบวนการบริหาร และปรับปรุงวิธีการบริหารงานเพื่อนาพาสถานศึกษา สู่ความก้าวหน้าส่งเสริมความเจริญด้านความคิด ความรู้ ควบคู่กับการสอดแทรกคุณธรรมแก่นักเรียนเพื่อให้ได้นักเรียนที่มีคุณภาพ (ณัฐรฎา พวงธรรม, 2553 : 14) การบริหารการศึกษาสถานศึกษา ต้องใช้การมีส่วนร่วมในทางานของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษา มีคุณภาพ โดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์กับการศึกษามากที่สุด ผู้เรียนเกิดการพัฒนาด้านความรู้ความสามารถทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านวิธีการของการจัดองค์การ หลักการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *